Gjennom hele skoleløpet er foreldreinvolering en sentral faktor til elevenes trivsel på skolen. Trivsel og læring går hånd i hånd, derfor bør et velfungerende skole-hjemsamarbeid være målet for alle Osloskoler. Ved å signere avtalen har Oslo KFU, og andre organisasjoner, forpliktet seg til å

Oslo KFU og flere parter signerte avtalen.
Oslo KFU og flere parter signerte avtalen.
 • bidra til at alle barn og unge skal oppleve et lærings- og oppvekstmiljø som fremmer trygghet og trivsel.
 • bidra til alle barn og unge skal møte trygghee, omsorgsfulle og tydelige voksne som legger til rette for inkludering og vennskap.
 • bidra til at alle barn, unge og deres foresatte skal vite hvor og hvordan de kan si fra om at de opplever mobbing, krenkelser og ekskludering.
 • bidra til at foresatte skal oppleve godt samarbeid med ansvarlige for de arenaene barna oppholder seg på.
 • bidra til at alle barn og unge som opplever mobbing, krenking og ekskludering tar på alvor og opplever voksne, som handler umiddelbart, på alle nivå.
 • utarbeid en hanslingsplan for sin organisasjon som beskriver forebygging, avdekking og håndtering av ulike typer mobbing, krenkelser og ekskludering.
 • sørge for at underliggende organisasjoner, medarbeidere, barn, unge og foresatte er kjent med organisasjonens handlingsplan og hva som er leders ansvar når mobbing, krenkelser og ekskludering forekommer.
 • bidra til å utvikle kompetanse lokalt i den enkelte skole, barnehage, lag og foreninger om hvordan en kan forebygge, avdekke og bekjempe mobbing, krenkelser og ekskludering.
 • bidra til å bygge lokale nettverk mellom de som utgjør laget rundt eleven, samt at skolebe i større grad inviterer frivillige organisasjoner i nærmiljøet til det lokale samarbeidet.

Oslo kommunes ansvar gjennom 'Partnerskap mot mobbing'

Oslo kommune er skoleeier og har det overordnede ansvaret i avtalen. Oslo kommune forplikter seg til å arbeide aktivt for å

 • sikre at skolene etterlever bestemmelsene i opplæringsloven om elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • tilby kunnskaps- og kompetanseheving som bidrar til at skolene kan etterleve overnevnte bestemmelser i opplæringsloven.
 • følge opp skoler i henhold til de resultatene de oppnår på Elevundersøkelsen.

Skolenes ansvar gjennom 'Partnerskap mot mobbing'

Osloskolene forplikter seg til å

 • arbeide målrettet, langsikitg og kunnskapsbasert for å utvikle et trygt og godt læringsmiljø på skolen, preget av respekt, toleranse, likeverd og inkludering.
 • involvere og engasjere alle ansatte, elever og foresatte i arbeidet for et godt læringsmiljø og i forebygging av krenkelser.
 • påse at skolenes preioriteringer, innsatser og rutiner mot krenkelser og mobbing skal være kjent for alle elever, ansatte og foresatte.

Alle Osloskolene skal ha en helhetlig plan mot mobbing gjeldende fra høsten 2016. Planen må favne om den digitale dimensjonen også. Veiledning til foresatte om digital mobbing er det viktigste forebyggende arbeidet for å stoppe at elever utsettes for digital mobbing. I tillegg må den helhetlige planen favne om utfordringer knyttet til økt radikalisering og hatfulle ytringer.

Målsettingen er at 'Alle elever skal oppleve et trygt skolemiljø fritt for mobbing, vold og rasisme'. For å nå målet må alle forpliktede parter samarbeide aktivt for å forebygge mobbing.

Partene som signerte 'Partnerskap mot mobbing' i Oslo

Oslo kommune, ved byråd for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune, ved byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.

Utdanningsforbundet, Oslo fylkeslag

Skolenes landsforbund, Oslo fylkeslag

Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU)

Elevorganisasjonen Oslo

Fagforbundet Oslo

Private barnehagers landsforbund

Oslo Kommunale Foreldreutvalg for barnehager

Oslo Idrettskrets

Oslo Røde Kors

Norges musikkorpsforbund Øst

Oslospeiderne

Plakaten 'Du er verdifull for barnet ditt'

Oslo KFU har forpliktet seg til å bidra til holdningsskapende arbeid og å forebygge mot mobbing. Vi har utarbeidet en plakat som synliggjør hvorfor vi foresatte er viktige for barna våre.

 

 

Hva er mobbing?

Mobbing kan være et problem for mange barn og unge. De fleste barn opplever mobbing på et eller annet tidspunkt i løpet av sin skoletid. Det anslås at mobbing er et problem for hver fjerde elev, og at hver 20. elev, circa én elev i hver klasse, blir mobbet hver dag i flere år. Mobbing er et stort problem! Ingen foreldre kan være sikre på at barna deres aldri vil mobbe eller bli mobbet.

Mobbing kan være:

 • verbal (bruk av kallenavn)
 • sosial (bli holdt utenfor)
 • materiell (få ødelagt klær eller eiendeler)
 • psykisk (bli truet eller tvunget til å gjøre noe)
 • fysisk (bli slått eller sparket)
 • digital (bli 'hengt ut' på nett eller sosiale medier)

Hvilken skade kan mobbing bidra til?

Mobbing kan gjøre barn ulykkelige, få dem til å skamme seg og føle seg ensomme. De kan miste selvtillit, bli innadvendte og kanskje syke. Barna kan også prøve å fortrenge at de blir mobbet. Noen føler at det er deres egen skyld og kanskje avreagerer de på søsken eller foreldre. Barn som mobbes kan bli anspente og ukonsentrerte på skolen, men de kan også ikke ville gå på skolen i det hele tatt. Mobbing påvirker læring og kan ødelegge skolegangen. Mobbing kan bidra til å utløse alvorlige prblemer, dårlig oppførsel, spiseforstyrreler, kriminelle handlinger og depresjoner. Barn som mobber kan selv få problemer, enten med skolen, foreldre eller kamerater. Selv om de fleste mobbere i begynnelsen kan være populære, kan de selv ende opp med å bli upopulære.

 

Hva med mobbing på skolen?

 Les hva advokalforeningen skriver om dette: Mobbing i skolen skal tas alvorlig!