Hva er FAU?

 • FAU er et rådgivende organ. Det betyr at FAU kan og skal gi råd til skolens ledelse samt driftstyret (DS) og skolemiljøutvalget (SMU) ved skolen. FAU kan også gi råd til foresatte.
 • FAU gir foresatte muligheter til å påvirke driften av skolen, elevenes skolemiljø og deres utvikling.
 • FAU kan løfte opp saker som er vikitge for elevene og foreldregruppen. 

Hva kan FAU-medlemmer bidra med?

Vi tror alle foreldre kan bidra med noe til FAU, usansett bakgrunn. I FAU-sammenheng er det viktig at du:

 • stiller opp på FAU-møter og bidrar med kontruktive meninger i møtene.
 • engasjerer deg i saker som tas opp.
 • kommer med nyttig informasjon og innspill, dersom du har det i aktuelle saker.
 • representerer foreldrene og elevene i klassen, ikke bare deg selv og egne barn.
 • er bindeleddet mellom skolen, FAU og foresatte.
 • holder tausehetsplikten. Som FAU-medlem er du automatisk underlagt taushetsplikt om personlige forhold knyttet til enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforesatte og skolens personale (jf. Forvaltningsloven § 13). FAU skal ikke behandle saker der slik informasjon fremgår og alle medlemmer av FAU har et eget ansvar for ikke å frembringe slik informasjon til FAU.

Hva kan FAU gjøre?

Det er mange saker og aktiviteter FAU kan drive med; enten som ren foreldregruppe eller i samarbeid med skolens ledelse. FAU bør drive med mye mer enn 17. maifeiringen. Mandatet til FAU kan være å

 • jobbe for et positivt læringsmiljø, inkludert fysisk og psykisk miljø.
 • fremme fellesinteressene til skolens foresatte.
 • talerøret for foreldrene overfor skolen.
 • engasjere seg i planer for skolen og barna. 
 • lage en årsplan eller årshjul som viser når FAU-møter, sosiale sammenkomster og andre aktiviteter i løpet av skoleåret.
 • bidra til interessante foreldremøter. Disse er foreldrenes møtearenaer, hvor lærerne inviteres inn.
 • dele informasjon til foreldrene. Lag nyhetsbrev eller små publilseringer på Facebook. På den måten kan alle foreldre få muligheten til å se hva foreldrene - gjennom FAU, bidrar med til barnas skolemiljø.
 • fremme digitalisering av skolen og undervisningen. 

Hvilke aktiviteter kan FAU bidra til?

Punktene under er kun eksempler på oppgaver og aktiviteter FAU kan drive med. Denne listen kan helt sikkert utvides med flere forslag, og du er hjertelig velkommen til å sende oss innspill. Jo mer vi kan dele mellom FAU-ene, jo flere elever vil kunne dra nytte av foreldresamarbeidet!

 • Fornye eller forbedre uteområder.
 • Fornye eller forbedre bibliotek.
 • Supplere innholdet i skolens lekekasse.
 • Organisere leksehjelp.
 • Legge til rette for kurs eller foredrag for foreldre og/eller elever om nettvett, rus eller digital mobbing.
 • Trivselsledere.
 • Skolepatrulje.
 • Byttekvelder eller byttedager, eksempelvis sportsutstyr.
 • Trafikk, som eksempelvis følgegrupper eller refleksutdeling.
 • Klubbkvelder med brettspill, TV-spill, dans, skriveøkt på PC, høytlesningsgrupper, bruk av sløydsalen eller mat-og helserommet. Her er det bare fantasien som setter grenser!
 • Foreldrecafé som møtearena, eksempelvis med temakvelder eller besøk fra instanser i bydelen både foreldre og barn/ungdom kan ha godt av å vite noe om.

Opplæringsloven og foreldresamarbeid

FAU-arbeid og foreldresamarbeid er lovpålagt. Hovedaktlig er det Opplæringsloven som regulerer samarbeidet, men også Forvaltningsloven spiller inn.

I kapittel 1 av opplæringsloven beskrives formålet for loven, og det står at elevenes opplæring skal skje "i samarbeid og forståing med heimen" (§1-1). Det betyr at det skal være et samarbeid mellom hjemmet og skolen. Videre beskrives foreldres medvirkning i opplæringslovens kapittel 11. Her omtales foreldrerådet og FAU (§11-4). Disse skal "fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø". Det påpekes også at det må jobbes for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen samt å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet.

Foreldresamarbeidet er også underlagt Forvaltningsloven på grunn av taushetsplikt. Som FAU-medlem er du automatisk underlagt taushetsplikt om personlige forhold knyttet til enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforesatte og skolens personale (jf. Forvaltningsloven § 13). Det betyr at FAU ikke skal behandle saker der slik informasjon fremgår. I tillegg har alle medlemmer av FAU et eget ansvar for ikke å frembringe slik informasjon til FAU.

Ulike muligheter for organisering

Det varierer hvordan FAU organiserer seg. Her er ulike punkter som kan være lure å tenke gjennom med tanke på organisering eller omorganisering av eget FAU:

 • velge leder og nestleder.
 • lage et FAU-styre på 4-6 personer, hvor en av disse skal være FAU-lederen.
 • inkludere klassekontaktene som en del av FAU eller holde rollene FAU-medlem og klassekontakt adskilt.
 • samtlige FAU-medlemmer samles til alle møter eller organisere noe av arbeidet i grupper.

De fleste FAU har møter en gang i måneden, mens andre har hver sjette til åttende uke. Det skal skrives referat fra FAU-møtene og disse bør publiserers på skoleplattformen slik at alle foreldre kan få innsikt i arbeidet.

Valg av FAU-medlemmer

Alle foresatte ved en skole er automatisk med i foreldrerådet. Foreldrerådet skal velge medlemmer til FAU. Det skjer vanligvis på foreldremøtene ved skolen. FAU-medlemmene skal være foreldrestemmen overforskolen. Det betyr at de som velges skal tenke på alle barna ved skolen, ikke kun fremme forhold som gjelder egne barn.

Kontaktene og varaene bør velges ved slutten av skoleåret, altså om våren. Det gjør at FAU kan virke aktivt fra skolestart og bidra til elevenes beste gjennom hele skoleåret. Foresatte på 1. trinn velges naturligvis på første foreldremøte. For noen vil dette være våren før skolestart eller rett etter barnas oppstart på 1. trinn.

Valg - alternativ 1:

 • Hvert år velges det én kontaktperson og én vara fra hver klasse/trinn fra 2. til 10. trinn. På 1. trinn velges to kontaktpersoner og to vara, da det kan være greit å være flere for å ivareta henvendelser fra mange førstegangsforesatte.
 • Fra 2. til 10. trinn velges kontaktpersonene for 2 (to) år. På 1. trinn velges den ene kontakten kun for 1 (ett) år. På avsluttende trinn, eksempelvis 7. og 10. trinn, velges kontaktene kun for 1 (ett) år, siden elevene skal slutte på skolen etter endt skoleår.

Valg - alternativ 2:

 • Alle klasser velger to kontaktpersoner.
 • Den ene personen blir FAU-medlem for 2 (to) år og den andre blir foreldre-/klassekontakt for 1 (ett) år.
 • Sistnevnte er klassens vara for FAU-medlemmet.
 • Rektor har ansvar for rekruttering av kontaktpersoner.

Et velfungerende FAU har...

 • struktur i arbeidet. Det vil si at FAU-ledelsen lager og sender ut innkallinger i god tid, lager agendaer, skriver referater fra møtene og distribuerer disse slik at alle foreldre ved skolen kan følge med i arbeidet til FAU.
 • et oversiktlig arkiv. Det gjør at alle FAU-medlemmer med tilgang kan orientere seg i arbeidet som nåværende og tidligere FAU har drevet med. 
 • en plan for FAUs arbeid. Altså en plan som viser hvilke mål og aktiviteter FAU har for skoleåret. Noen kaller dette halvtårsplaner, andre omtaler det som årshjul.
 • egne vedtekter. Som regel forteller disse hva FAU skal drive med, hvordan valg skal foregå, organisering av FAU og representanter til andre organer ved skolen, hva komitéene og arbeidsgruppene har ansvar for, avklaring rundt FAU-møter, oppgavene som FAU utfører, avklaring rundt økonomi, krav om tausehetsplikt (jf. Opplæringsloven § 15-1). Vedtektene kan også innholde avklaringer rundt rektors rolle, hva hvis det oppstår konflikter i FAU samt hva som må til for å gjøre endringer i vedtektene.
 • en valgordning som skaper kontinuitet, både for driften av FAU og i samarbeidet med skolen. Det beste er at nye FAU-meldemmer velges om våren, slik at FAU kan starte opp sitt arbeid når et nytt skoleår starter. Mange FAU venter med valget til foreldremøtene på høsten, noe som fører til at FAU ofte ikke blir aktivt før i slutten av oktober eller begynnelsen av november.
 • en god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse. Dette kan skje gjennom fysiske møter, mail eller telefonsamtaler. 
 • retningslinjer for klassekontaktene. På den måten kan alle foreldre få vite hva rollen klassekontakt innebærer og valgte klassekontakter får innsikt i hva som forbventes av dem.
 • et eget budsjett. 
 • prioriteringer. Det er begrenset hvor mye tid foreldre kan sette av til det frivillige foreldresamarbeidet, derfor er det nødvendig at FAU-ledelsen og FAU prioriterer hvilke saker og oppgaver de skal drive med til ulike tider av året.
 • jevnlig informasjonsoppdateringer til foresatte om FAUs arbeid. Dette kan bidra til å skape engasjement ved skolen. En arbeidsgruppe kan ha ansvar for å utarbeide eksempelvis nythetsbrev, små innlegg på Facebook eller skolens hjemmeside.