• iverksette årsmøtets bestemmelser og handlingsplan.
  • oppnevne, etter behov, komiteer, utvalg og/eller personer for spesielle oppgaver samt utarbeide instruks for disse.
  • administrere og føre nødvendig kontroll med Oslo KFUs økonomi, i henhold til de gjeldende instrukser og bestemmelser, i samarbeid med regnskapsfører.
  • representere Oslo KFU utad, både ved ekstern møtevirksomhet og i media.

Under finnes styreprotokollene fra møtevirksomheten.

 

2022

11. januar 2022 - referat styremøte januar 2022

1. februar 2022 - referat styremøte februar 2022

1. mars 2022 - referat styremøte mars 2022

5. april 2022 - referat styremøte april 2022

7. april 2022 - referat fra konstituering av nytt styre

3. mai 2022 - referat styremøte mai 2022

27. juni 2022 - referat styremøte juni 2022

6. september 2022 - referat styremøte september 2022

11. oktober 2022 - referat styremøte oktober 2022

1. november 2022 - referat styremøte november 2022